0 CZK

Dekorácie do bytu a záhrady

Alica Nováková

Zásady spracovania osobných údajov

VZOROVÉ NIE PLATNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY -DOPLŃTE SI VLASTNÉ

[Názov dokumentu ľubovoľne premenujte, napr. na "Ochrana osobných údajov" apod.]

1.
Základné ustanovenia

 • I. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je [doplňte IČ] so sídlom [doplňte sídlo] (ďalej len: "správca").
 • II. Kontaktné údaje správcu sú
  • adresa: [doplňte adresu]
  • e-mail: [doplňte e-mail]
  • telefón: [doplňte telefón]
 • III. Osobným údajom sa v zmysle nariadení Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "GDPR") rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovatelnej fyzickej osobe

2.
Zdroje a účel zpracovania osobných údajov

 • I. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vaše objednávky.
 • II. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy [informáciu: "údaje potrebné pre plnenie zmluvy" - ponechajte v prípade, že spracovávate aj iné, ako identifikačné údaje]
 • III. Správca spracováva osobné údaje na základe zákonného dôvodu, či oprávneného záujmu, ktorého cieľom je plnenie zmluvy.
 • IV. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  • • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   [Túto položku ponechajte, pokiaľ spracovávate osobné údaje iba pre plnenie objednávky zákazníka]
  • • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   [Túto položku ponechajte, pokiaľ svojím zákazníkom zasielate obchodné oznámenia napr. newsletter]
  • • Váš súhlas so spracováním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
   [Túto položku ponechajte, pokiaľ spracovávate osobné údaje osôb, ktoré doposiaľ vo vašom e-shope nevykonali objednávku, ale poskytli Vám súhlas so zasielaním obchodného oznámenia]
 • V. Účelom spracovania osobných údajov je
  • • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť, či ju zo strany správcu plniť,
  • • zasielanie obchodných oznámení a konanie ďalších marketingových aktivít.
   [Túto položku zmažte, pokiaľ nespracovávate osobné údaje pre účely marketingu]

3.
Doba uchovávania údajov

 • I. Správca uchovává osobné údaje
  • • po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcích zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov
  • • po dobu, než je odvolaný súhlas sa spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie […] rokov, ak sú osobné údaje spracované an základe súhlasu. [tento odstavec ponechajte v prípade, že spracovávate osobné údaje osôb, ktoré Vám poskytli kontaktné údaje pre zasielanie obchodného soznámenia, ale doteraz nevykonali žiadnu záväznú objednávku tovaru alebo služieb]
 • II. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže

4.
Príjemcovia osobných údajov (subdodavatelia správcu)

 • I. Príjemcovia osobných údajov sú osoby: [doplňte akým osobám, či subjektom osobné údaje predávate. (napríklad dodavatelia, zasielatelia tovaru, inpage, účetovník …]
  • • podielajúci sa na dodanie tovaru / služieb / realizácia platieb na základe zmluvy,
  • • zaisťujúci služby vykonávania e-shopu (webovej prezentácie) a ďalšie služby v súvislosti so sprevádzkovaním e-shopu (webové prezentácie).
  • • zaisťujúce marketingové služby.
 • II. Správca [nemá / má] [Vyberte možnosť - tu poskytujete kontaktné údaje do tretích krajín] v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. …. [V prípade, že vykonávate osobné údaje tretej strane, sídliacej mimo EU, uveďte o aký subjekt sa jedná]

5.
Vaše práva

 • I. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzení spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • • právo na prenesiteľnost údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedeného v čl. III týchto podmienok.
   [Ponechajte tento bod v prípade, že spracovávate osobné údaje na základe súhlasu]
 • II. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

6.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • I. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • II. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu datových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 • III. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

7. Záverečné ustanovenia

 • I. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celkovom rozsahu prijímate.
 • II. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostrednictvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celkovom rozsahu prijímate. [Ponechajte tento bod v prípade, že spracovávate osobné údaje na základe súhlasu]
 • III. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/la.

Tieto podmienky naberajú účinnosť dňom 25. 5. 2018.

Objednajte si dekoráciu

Objednajte si dekoráciu

Nemáte čas, alebo si neveríte, že zvládnete sami vyrobiť originálnu dekorádiu do bytu či na záhradu?
Nahliadnite do e-shopu a vyberte si to pravé pre Váš domov. 

E-shop

Blog

 • Háčkovanie anjelikov

  8.1.2020

  Háčkujete rádi? Já moc. S tímto návodem si vytvoříte krásnou vánoční ozdobu.

 • Originálne veľkonočné vajce

  8.1.2020

  Velikonoce se blíží a tak přícházím s originálními nápady na barvení vajíček.

 • Spustenie webových stránok

  8.1.2020

  Vítejte na mých stránkách věnovaných ruční výrobě. Na webu naleznete zajímavé články a návody na ručně vyráběné dekorace. Nedílnou součásti je i malý e-shop s možností nákupu již hotových výrobků.  

Archív

Moje tvorba

Toto je vzorový web. Chcete tiež takéto stránky? Objednajte si inPage.